Foto: 

Ny teknik på väg för effektivare markberedning

Vilt- & skogsvård Skogsägare och hela det svenska skogsbruket söker efter bättre ekonomi och bättre miljöhänsyn i brukandet av skogen. Detta gäller även när man ska etablera ny skog efter att den gamla är avverkad.

Aktuell forskning om föryngring och ny markberedningsteknik visar på möjligheter till billigare, bättre och miljövänligare sätt att föryngra skog. Det är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk, finansierat av skogsnäringen och staten, som sammanställt nya rön för en bättre ekonomi i skogsbruket.

Mycket inom skogsbruket har blivit billigare och effektivare, men föryngringsprocessen är fortfarande dyr. Markberedningen för den nya skogen görs för att skapa en bra växtplats för skogsplantor och frön. Mineraljorden blottläggs genom att humuslager och markvegetation vänds upp-och-ned och blottlägger mineraljord.

Det kan bli dyrt att slarva med markberedningen visar resultaten från Skogforsk. Överlevnaden för speciellt mindre planttyper kan sjunka drastiskt.

– Man kan till viss del kompensera för en dålig markberedning genom att plantera stora och grova plantor, men det är bättre att tillvarata plantors potential genom att investera i markberedning, förklarar Karin Johansson, forskare vid Skogforsk.

Rätt kombination av plantor och markberedning har stora positiva effekter på skogsföryngringarnas tillväxt, överlevnad och ekonomi. Nya resultat från ett försök utlagt i södra Sverige visar hur plantornas etablering påverkas beroende på om de planterats i en markberedd planteringspunkt eller inte.

– Våra resultat understryker vad många tidigare försök visat, säger Karin Johansson. Markberedning gör att plantorna direkt efter plantering kan satsa på en hög tillväxt. Plantor som planteras i omarkberedda punkter etablerar sig långsammare, vilket gör att de under en längre period befinner sig i det känsliga plantstadiet, där de ofta drabbas av skador eller dör.

 

Jag tror att man kan åstadkomma en avsevärt bättre tillväxt hos dagens vanliga skogsplantor med en ambitiösare markberedning.

 

Skogforsk har i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, också gjort jämförelser av tillväxten mellan granplantor som växt upp under optimala förhållanden och plantor som växt upp i normala planteringar. Under optimala förhållanden blir plantorna dubbelt så höga.

Karin Johansson
Karin Johansson

– Jag tror att man kan åstadkomma en avsevärt bättre tillväxt hos dagens vanliga skogsplantor med en ambitiösare markberedning där humus och mineraljord blandas, och där näringen enklare kan tillgodogöras av plantans rötter, säger Karin Johansson, som gjort testerna.

Det finns i dag två etablerade sätt att förbereda marken för nya plantor. Den vanligaste är harvning. Harvtallrikar monterade på skogsmaskinen skär upp fåror i långa diken och plantan sätts i den jordås som bildas. Ett annat sätt är högläggning där man lägger upp punktvisa jordhögar, en metod som fungerar dåligt på stenig mark och när det är mycket stubbar på hygget.

Ett tredje sätt kallas inversmarkberedning och är egentligen den erkänt bästa metoden, men i dagsläget mer omständlig och därför också dyrare. Med inversmarkberedning gräver man upp en torva som därefter upp och ned och läggs tillbaka i gropen. På det viset hamnar den rena mineraljorden på toppen och gräsytan (humuslagret) hamnar underst som näring.

Fördelarna är bland annat att marken luckras på ett fördelaktigt sätt, tillgången på markfuktighet blir säkrare än efter högläggning och harvning, och den blottlagda mineraljorden skyddar mot snytbagge som inte trivs på öppna ytor. Den andel av hygget som påverkas av markberedningen minskar och markytan blir dessutom nästan plan, vilket ger miljömässiga och estetiska fördelar, samt en lägre röjningskostnad senare i föryngringsfasen eftersom uppslaget av sly minskar.

Sammanfattningsvis poängterar de bägge forskarna vid Skogforsk att det vid etablering av ny skog (föryngring) är viktigt att se till den totala kostnadsbilden och att inte enskilt eftersträva lägsta kostnad för vart och ett av de tre delmomenten markberedning, plantering och röjning.

Det kan i slutändan löna sig att satsa lite mer på till exempel markberedning för att därigenom få lägre planterings- och röjningskostnader.Missa inte senaste nytt: